close this section of the library Գրիգոր Մագիստրոս
View the document Տաղասացութիւն ներհուն առն Գրիգորի Մագիստրոսի ուղղափառ Իշխանի