close this section of the library Զօհրապեան Յովհաննէս
View the document Գաղափար հայկական Մեսրովպեան գրոց, որ այժմ անուանի գլխագիր
View the document Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1803)
View the document Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1805)
View the document Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1841)