Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Տիվիթճեան Յ. Ս.
Title: Ճառ բարոյական
Publisher (standardized): տպ. Հովհ. Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1848
Notes: Գրքույկը սկսվում է «Ազդ»-ով, ուր ասվում է. «Այս տետրակիս առաջին տպագրութիւնը քիչ օրուան մէջ հատնելով՝ երկրորդ անգամ տպել հարկ եղաւ։ Դպրատան տղոց պարզ ընթերցման վարժութիւն ըլլալու նպատակով շինուած էր, իր նպատակին չՀասած Հատաւ: Բայց հասարակութեան ձեռքը տարածուիլը՝ մեկ կողմէն աղէկ եղաւ, ծուռ հասկցուած կամ մութ մնացած քանի մը տեղեր կան եղեր, անոնք իմացանք և այս տպագրութեանս մեջ դրուցուածքը բանալով, ծանոթութիւն տալով, բացատրեցինք, և վերջէն մէկ յաւելուած մը ըրինք»։
Շարվ. 5,8x10,3 սմ։
66 էջ։
File size: 3,17 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1529-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia