Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Խտրադիմայ դժրողութեան
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Հորդանանյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ յընծայեալ Տպարանի Յորդանանեան Պարոն Պօղոսի, ի Յ. Տէր Յակոբեան
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1821
Notes: ...որ է կատակերգութիւն իմն ի չորս գործս բաժանեալ։ Աշխատասիրեալ ուրումն մատաղ բանաստեղծի։
Շարվ. 14x20 սմ։
100 էջ։
File size: 26,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 807-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia