Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Մատթէոս կաթողիկոս (Չուխաջեան)
Title: Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնէական ս. եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին
Publisher (standardized): տպ. Հովհ. Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1848
Notes: Յօրինեալ Տ.Տ.Մատթէոսի սրբազան արքեպիսկոպոսի ազգասեր և վեհափառ պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ։
Շարվ. 5,7x10,2 սմ։
1 չհ., 198 էջ։
File size: 7,83 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1035-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia