Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): «Ի տպ. ս. Աստուածածնի» (Մայր Դպրատան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի սրբոյն Աստուածածնի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1810
Notes: Թուղթք Պօղոսի. Կաթուղիկեայց. Յայտնութիւն Յովհաննու։ Գրքի այս օրինակը թերի է: Պակասում են 3-10-րդ էջերը, կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 13, 14-ի փոխարեն տպագրված է 15, 16:
Շարվ. 14,2x7,2 սմ։
432 էջ։
File size: 103 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 520-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia