Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ահտ ըլ Աթիգտէն օն իքի քիթապ
Publisher (standardized): տպ. Գուլիելմոս Գրիֆիտի
Publisher (as it is on book): Կուլիէլմոս Կրիֆիթին պասմախանէսինտէ
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Իզմիրտէ
Year of Publication: 1841
Notes: Եանի Եօշուա քիթապընտան էսթէր քիթապընատէք։ Ասըլ իպրանիճէտէն աչըգ թիւրքճէ տիլինէ թէրճիւմէ օլունուպ: (Հին կտակարանի Հեսվա գրքից մինչև Եսթերի գիրքը, եբրայերենից թարգմանված հայատառ թուրքերենի): (Հայատառ թուրք.)։
Շարվ. 7,7x14 սմ։
545-1296 (=751) էջ։
File size: 89,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 25-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia