Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Կորիւն վարդապետ
Մամբրէ Վերծանող
Դաւիթ Անյաղթ
Title: Մատենագրութիւնք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1833
Notes: (Տիտղթ. առաջ՝ «Մատենագրութիւնք նախնեաց. Կորիւն, Մամբրէ, Դաւիթ»)։
Բովանդ. - Ա էջակալություն. էջ 5-12՝ Առ ընթերցողս։ - 13-20՝ Ցանկ մատենիս։ Բ էջակալություն. էջ 1-29 Նոր տիտղոսաթերթով՝ Կորիւն վարդապետի Պատմութիւն վարուց և մահուան ս. Մեսրովպայ։ - 31-93, նոր տիտղոսաթերթով՝ Մամբրէ Վերծանողի Ճառք։ -95-635, նոր տիտղոսաթերթով՝ Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի Մատենագրութիւնք և Թուղթ Գիւտայ կաթողիկոսի առ Դաւիթ։
Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 525-ի փոխարեն տպագրված է 225:
Շարվ. 9,2x17,7 սմ։
20, 640, 2 չհ. էջ։
File size: 66,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 551-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia