Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյան Ապուչեխցու
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Պօղոսի Արապեան Ապուջեխցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1848
Notes: Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 126-ի փոխարեն տպագրված է 226:
Շարվ. 7,5x13,5 սմ։
640 էջ։
File size: 41,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 689-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia