Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ։ Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի ՍՈՒՐԲ ՂԱԶԱՐ
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԵՆԵՏԻԿ
Year of Publication: 1835
Notes: Pocket Dictionary of the English and Armenian languages. Vol. I. Venice, Printed at the press of the Armenian Academy of S. Lazarus. Հայերեն տիտղոսաթերթը դրված է անգլերեն տիտղոսաթերթից և երկէջյա առաջաբանից հետո։
Շարվ. 5,4x11,5 սմ։
12 չհ., 274 էջ։
File size: 43,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 881-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia