Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Սաղաթիէլեանց Մատթէոս
Title: Համառօտ բնական գիտութիւն
Publisher (standardized): տպ. «Ի վանս Պաշտպան Ս. Աստուածածնի» (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Պաշտպան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1842
Notes: Բնական գիտութիւն կամ ֆիզիգա: Վերջում 13 թերթ գծագիր և պատկեր:
Շարվ. 7,8x14,6 սմ։
6 չհ., 528, 1 չհ. էջ։
File size: 47,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1766-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia