Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Զբօսարան մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Հոման Հալլոկի
Publisher (as it is on book): Տպագրութեամբ Հօման Հալլօքի
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Ի Զմիւռնիա
Year of Publication: 1838
Notes: Հոգևոր տաղերու և խրատներու՝ և բնական պատմութիւններու։
Տիտղոսաթերթին հաջորդող 2 էջերն էլ պատռված են: Բացակա են՝ 277, 278 էջերը:
Առաջաբանում թարգմանիչը գրում է. «Աս գիրքը հիմակու գիտնականներուն խօսած մաքուր աշխարհաբառ լեզուովը շարադրեցի, տաճկերէն բառ չի գործածելով ու երբեմն ինչ բառ, որ աշխարհաբառ, լեզուին մէջ կը պակսէր, գրաբառը դրի: Բայց որովհետև ան գրաբառ բառերը ամմէնը չեն հասկընար, մանաւանդ տղաքը, անոր համար գիրքի վերջը համառօտ բառարան մը շինեցի ան գրաբառ բառերուն համար, որ կարդացողը չի հասկըցած բառը հոն գտնայ ու անոր տաճկերէն նշանակութիւնը իմանայ: Սիրով կը յորդորեմ բոլոր տղաքը, որ խօսելու ատեննին ալ ջանք ընեն միայն հայերէն խօսիլ ամմէն ատեն՝ իրենց ազգին հետ ան ալ անխառն աշխարհաբառ ըլլայ, որպէսզի օրէ օր մեր աշխարհաբառ լեզուն կատարելագործի։ Աս բանս յառաջ տանելու համար պետք Է շատ աշխարհաբառ գիրքեր կարդալ՝ որոնք տաճկերենով խառնակ չեն... Թարգմանիչս»։
Շարվ. 8x14,8 սմ։
6 չհ., 228 էջ:
File size: 49,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia