Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Գէորգ Մխլայիմ
Title: Ճառ` ամենամաքուր Ծննդեան և կտակ չարչարանաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ըստ տեսլեան Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին,Տաճկերէն բանիւք
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի (Արապյան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1818
Notes: Հայատառ թուրքերեն
Շարվ. 7,9x12,8 սմ։
62, 1 չհ. էջ։
File size: 8,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 88-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia