Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Թաղիադեան Մեսրոպ
Title: Ճանապարհորդութիւն Մեսրովբայ Դ. Թաղիդեանց Վ.Ա. սարկաւագի սրբոյ Էջմիածնի ի. Հայս: Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. Արարատյան ընկերության
Publisher (as it is on book): Ի ՏՊԱՐԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի ԿԱԼԿԱԹԱ
Year of Publication: 1847
Notes: Գրքում կա տպագրական սխալ՝ էջ 238-ի փոխարեն տպագրված է 228:
Շարվ. 7,7x14 սմ։
Զ, 2 չհ., 382 էջ։
File size: 65,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 647-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia