Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Եւսեբիոս Պամփիլիոս
Title: Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ: Մասն Ա-Բ
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1818
Notes: Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ։ Ի Հայերէն թարգմանութենէ եղելոյ ի Յոյն բնագրէ ի ձեռն սրբոց թարգմանչաց մերոց։ Թարգմանեալ ի Լատին բարբառ, աշխատասիրութեամբ Հ. Մկրտիչ վ. Մխիթարեան Աւգերեանց։ Հաւաքմամբ հանդերձ յունական հատուածոց գտելոց առ մատենագիրս և յաւելուածով կարևոր ծանօթութեանց։ (Հայ., հուն., լատ. լեզուներով)։ (Տիտղթ. առաջ՝ «Evseb...on tov Pamfilov xronika.” Eusebii Pamphili Chronicon bipartitum. Graeco-Armeno-Latinum»).
Մասն Ա. Ժամանակագրութիւն պատմական։ Բ տիտղթ. Eusebii Pamphili Caesariensis episcopi. Chronicon bipartitum. Pars I. Historico-chronographica.
Մասն Բ. Քրոնիկոն կանոն։ Բ տիտղթ. Eusebii Pamphili Caesariensis episcopi. Chronicon bipartitum. Pars II. Chronicus canon.
Այս գիրքը միևնույն տարում հրատարակվել է երկու անգամ։
Ա և Բ մասերը մեկ կազմում:
Շարվ. 13,5x20 սմ։
12 չհ., Լ. 408 էջ+8 չհ., 380, 3 չհ. էջ։
File size: 106 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2105-ԱՀ (Մասն Ա), 2106-ԱՀ (Մասն Բ)
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia