Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Կանոնագրութիւն Մամիկոնեան ընկերութեան Վարդ Պատրիկեան վարժարանին Թալասու ի Կեսարիա
Publisher (standardized): տպ. Հովհ. Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1849
Notes:
Շարվ. 7,8x14 սմ։
29, 1 չհ. էջ։
File size: 5,25 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia