Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Թաղիադեան Մեսրոպ
Title: Կարգ և կանոնք սուրբ Սանդուխտ դպրոցի օրիորդաց և պարոնկաց
Publisher (standardized): տպ. Արարատյան ընկերության
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արարատեան ընկերութեան
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի ԿԱԼԿԱԹԱ
Year of Publication: 1847
Notes: Բացեալ յամի տեառն 1847 ի Կալկաթա, ըստ առաջին և երկրորդ ժողովոց։
Շարվ. 5,7x10,5 սմ։
38 էջ։
File size: 1,53 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 646-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia