Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Թուղթ շնորհակալութեան ի Հայ ժողովրդոց բնակելոց ի Կալկաթայ առ սրբազան տէր Իսահակ Տէր Գրիգորեան ծ. վ. և նուիրակ սրբոյ Երուսաղեմի
Publisher (standardized): տպ. Մարդասիրական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): ի Գործատան Մարդասիրական ճեմարանի
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի ԿԱԼԿԱԹԱ
Year of Publication: 1844
Notes:
Շարվ. 10,2x15,7 սմ։
22 էջ։
File size: 2,26 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 3270-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia