Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 1
Translated Title: The Holy Bible in Classical Armenian edited by Father Yovhannēs Zōhrapean. Vol. I
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Գործարանի Սբյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենէտիկ
Year of Publication: 1805
Notes: Ըստ ճշգրիտ թարգմանուե Նախնեաց մերոց՝ ի հելլենականն հաւատարմագոյն բնագրէ ի հայկականս բարբառ: Նորոգապէս ի լոյս ընծայեալ յընտրելագոյն գրչագիր գաղափարէ, համեմատութբ այլ և այլ օրինակաց, հանդերձ կարևոր ծանօթութբք բնաբանին։ Յաշխատասիրութէ Տն Հ. Յովհաննու Զօհրապեան Վդպտի, ի միաբանուէ Մեծին Մխիթարայ Րաբունապետի և առաջին Աբբայի։ Տպագրեալ հրամանաւ Տ. Տ. Ստեփաննոսի Ագոնց Ածապատիւ Արհիեպսի, և Առաջնորդի Ուխտին սբյն Ղազարու։ Բաժանեալ ի չորս հատորս։ Հատոր առաջին. Յորում բովանդակին ութ գիրք. սկսեալ ի Ծննդոց մինչև ցՀռութ։
32, 527 էջ։ Շարվ. 8,3x15 սմ։
File size: 82 MB
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library