Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Պոպով Կարապետ
Title: Նախադուռն վարժութեան
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպագրատան Հայկական Ճեմարանի Լազարեանց Իշխանապետաց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկով
Year of Publication: 1838
Notes: Բովանդակիչ համառօտ այբբենարանի, հէգ սաղմոսի, խոստովանութեան հաւատոյ, և ինչ ինչ գիտելեաց քերականութեան։
Շարվ. 9,5x17 սմ։
115 էջ։
File size: 31 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1286-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia