Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Գիրք աղօթից
Publisher (standardized): տպ. Թադե Տիվիթճյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Տիվիթճիան Թադէի
Place (standardized): Կ.Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1842
Notes: Վասն ամենայն ցեղ պատահարաց, որք գան ի վերայ մարդոյն:
Ի Պատրիարգութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տեառն Աստուածատրոյ Վեհափառ արք եպիսկոպօսի:
Ըստ նախնոյ գաղափարին տպագրեալ։
Շարվ. 5,5x8,2 սմ։
158 էջ։
File size: 13,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia