Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Իրլանտայի տնակը: Հտ. 2
Translated Title: The Irish cottage. Vol. II
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Սուրբ Ղազար
Place: Վենետիկ
Year of Publication: 1846
Notes: Տիտղթ. առաջ՝ «Մատենադարան մանկանց, 7. Իրլանտայի տնակը»։
ԾԱՆՈԹ.՝ Ըստ Զարբհանալյանի և Ղազիկյանի «Մատենադարան մանկանց» մատենաշարով լույս տեսած բոլոր գրքերը կամ Շմիդինն են, կամ գրված են նրա հետևությամբ։
109 էջ։ Շարվ. 5,5x10 սմ։
File size: 15 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library