Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Եփրեմ Խուրի Ասորի
Title: Գիրք աղօթից
Publisher (standardized): տպ. «Մայր եկեղեցւոյ» (Մայր Դպրատան)
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի մայր եկեղեցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1822
Notes: Ասացեալ սրբոյն Եփրեմի Խուրւոյն Ասորւոյ: Վերստին տպեալ փոքրադիր՝ վասն դիւրապէս ի գործ ածելոյ աղօթասէր եղբարց օրհնեալ ազգիս:
Շարվ. 6,4x8,8 սմ։
199 էջ։
File size: 26,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia