Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Աւգերեան Յարութիւն
Title: Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն։ Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի գործատան Վանաց Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1821
Notes: A Dictionary English and Armenian. By Father Paschal Aucher D, D. With the assistance of Joh՛n Brand esqre. A. M. Vol. I. Բ տիտղթ. Բառարան Անգղիարէն և Հարերէն։ Աշխատասիրեալ ի Հ. Յարութիւն վարդապետէ Աւգերեան, ձեռնտուութեամբ ասպետի Յովհաննու Պրէնտեան Վ. Ա.։ Գրքում կա տպագրական սխալ՝ 301 էջի փոխարեն գրված է 103:
Շարվ. 12x19 սմ։
23, 981, 2 չհ. էջ։
File size: 86,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 301-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia