Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ժամագիրք Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի (Արապյան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1818
Notes: Արարեալ սրբոց հայրապետացն Իսահակայ և Մեսրօպայ՝ Գիւտայ և Յօհաննու Մանդակունւոյ և այլոց վաղագոյն գերապանծ վարդապետացն սրբոց։ Գրքում 547, 548 էջերը վնասված են:
Շարվ. 7,3x13,2 սմ։
608 էջ։
File size: 76,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1884-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia