Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Համառօտ վարք սրբոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): ՎԵՆԵՏԻԿ
Year of Publication: 1850
Notes: Ծաղկաքաղ հաւաքեալ։ Բ էջակալության վերնագիրն է՝ «Համառօտ վարք սրբոց կուսանաց արեւմտեան եկեղեցւոյ»։
Շարվ. 7,5x14 սմ։
4չհ., 134, 154, 2 չհ. էջ։
File size: 23,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 885-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia