Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար։ Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. «Պաշտպան ս. Աստուածածնի վանքը» (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1850
Notes: Վերնագրից առաջ՝ «Կրթական և զբօսալի տետրակներ, Ժ»
Տիտղթ., առաջաբան չկա:
Բովանդ.-էջ 1-2 չհ.՝ Յառաջաբան։ -էջ 1-27՝ Խոսրով կամ Բարձրամիտ խայտառակեալ: -29-45՝ Սեպուհ կամ Սուտ զրոյց զղջացեալ: -47-88՝ Գեղամ ու Գրիգորիս կամ Հայրասէր որդիք: -89-103՝ Պերճ կամ Պատժուած յանձնապաստան:
Շարվ. 7,7x14 սմ։
2 չհ., 103 էջ։
File size: 16,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 1996-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia