Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ներսէս Շնորհալի
Title: Preces S. Niersis Clajensis Armeniorum Patriarchae viginti quatuor linguis editae…
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): S. Lazarie
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Venetiis
Year of Publication: 1823
Notes: Աղոթք Ներսես Կլայեցու՝«Հավատով խոստովանիմ», քսանչորս լեզվով` հայերեն գրաբ., հայերեն աշխարհ., հունարեն հին, հունարեն նոր, լատիներեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, անգլերեն, հիբերներեն (իռլանդերեն), ռուսերեն, լեհերեն, իլլյուրերեն, սերբերեն, հունգարերեն, թուրքերեն, պարսկերեն, արաբերեն, եբրայերեն, քաղդեարեն, ասորերեն, վրացերեն։ Տիտղոսաթերթը միայն լատիներեն է։
Շարվ. 6x11 սմ։
422, 2 չհ. էջ։
File size: 15 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1131-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia