Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Սեթեան Եփրեմ
Title: Արհեստ ճարտասանութեան
Translated Title: A textbook of rhetoric
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1832
Notes: Աշխատասիրեալ Տն Հ. Եփրեմայ Վ. Սեթեան ի Մխիթարեան Ուխտէն Պարոն Պօղոս Լազարովիչ ընծայէ հանգուցելոյ քեռւոյ իւրոյ աղայ Սամուէլի Մուրադեան առ ի յիշատակ։
334 էջ։ Շարվ. 7x14 սմ։ (Տիտղթ. առաջ՝ «Արհեստ ճարտասանութեան վասն բարձրագոյն դասու»)։
File size: 44.4 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library