Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Թաղիադեան Մեսրոպ
Title: History of Ancient India, from the earliest ages to the invacion of the mahomedans
Publisher (standardized): տպ. Եպիսկոպոսական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Եպիսկոպոսական ճեմարանին
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): ԿԱԼԿԱԹԱ
Year of Publication: 1841
Notes: ...Rev. Mesrop David Taliatin. Բ տիտղթ. Պատմութիւն հին Հնդկաստանի յանյիշատակ դարուց անտի ցյարձակումն մահմետականաց։ Ըստ աւանդելոյ մատենագրաց այլ և այլ ազգաց։ (Շապկի վրա՝ «Մեսրովբեան պատմութիւն Հին Հնդկաստանի։ Mesrops history of ancient India»):
Շարվ. 8,5x16,5 սմ։
2 չհ., 236 էջ։
File size: 18,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 758-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia