Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Մելիք-Շահնազարեան Դաւիթ
Շահան-Ջրպետեան Յակոբ
Լանգլէս Լուդովիկոս
Title: Etat actuel de la Perse
Publisher (standardized): Կայսերական տպարան
Publisher (as it is on book): Imprimerie royale
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Paris
Year of Publication: 1817-1818
Notes: Բ տիտղթ. Notices sur l՛etat actuel de la Perse, en persan, en armenien et en francais. Par Myr-Davond-Zadour de Melik Schahnazar et MM. LangIes..., Chahan de Cirbied... Paris, Imprimerie royale, 1818. (Տեղեկութիւնք ի վերայ այժմեան կացութեան թագաւորութեանն Պարսից։ Պարսկերեն, հայերեն և ֆրանսերեն լեզուներով։ Ա տիտղոսաթերթի վրա տպագրության տարեթիվը 1817 է, իսկ Բ տիտղոսաթերթի վրա՝ 1818։
Շարվ. 5x8,2 սմ։
360 էջ։
File size: 16,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 394-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia