Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ժամագիրք
Publisher (standardized): տպ. «Արծիվ» Պողոս Վիջենյանի
Publisher (as it is on book): յ'Արծիւ տպարանի Պօղոսի Վիջէնեան Կոստանդնուպօլսեցւոյ
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1849
Notes: Արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովպայ եւ երանելի հայրապետացն Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: Ի հայրապետութեան Տեառն Ներսիսի հինգերորդի՝ հարիւր երեսնեւիններորդի Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց: յ'Երրորդում ամի տպարանին:
Բնագրից առաջ՝ Արժանապատիւ տիկին Մարիամու Յ. Յարութիւնեանց եւ բարեպաշտ օրիորդ Թագուհւոյ Մանուկեանց, երկուց քերց հարազատաց ի Բթավիա յարգական խոնարհութեամբ նուիրէ Պօղոս Վիջէնեան տպարանապետն Կոստանդնուպօլսեցի: Բնագրի «Խրատ տպմարական եւ մշտնջենաւոր աղիւսակաց», «Կարգ յաջորդութեան սրբազան առաքելոցն Թադէոսի եւ Բարթուղիմէոսի» հատվածները, ցանկը և վրիպակներն ունեն առանձին էջակալություն: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 7,7x14,2 սմ։
607, 5, 9, 19, 2 չհ. էջ; աղյուսակ:
File size: 36,3 MB
Holdings: Australia, Sydney, Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection
Year and Place of Digitization: 2017, Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection