Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Տիվիթճեան Յ. Ս.
Title: Մարդկութիւն
Publisher (standardized): տպ. Հովհ. Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1848
Notes: Հեղինակի լրիվ անունը գրքում չկա։ Բնագրի վերջում ստորագրված է. «Յ. Ս. Տ.»:
Շարվ. 6x10,3 սմ։
41 էջ։
File size: 1,64 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1525-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia