Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Եւսեբիոս Պամփիլիոս
Title: Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ: Մասն Ա-Բ
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1818
Notes: Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ։ Ի Հայերէն թարգմանութենէ եղելոյ ի Յոյն բնագրէ ի ձեռն սրբոց թարգմանչաց մերոց։ Թարգմանեալ ի Լատին բարբառ, աշխատասիրութեամբ Հ. Մկրտիչ վ. Մխիթարեան Աւգերեանց։ Հաւաքմամբ հանդերձ յունական հատուածոց գտելոց առ մատենագիրս և յաւելուածով կարևոր ծանօթութեանց։ (Հայ., հուն., լատ. լեզուներով)։ (Տիտղթ. առաջ՝ «Evseb... tov Pamfilov xronika.” Eusebii Pamphili Chronicum bipartitum. Graeco-Armeno-Latinum»).
Մասն Ա. Ժամանակագրութիւն պատմական։ Բ տիտղթ. Eusebii Pamphili Caesariensis episcopi. Chronicon bipartitum. Pars I. Historico-chronographica.
Մասն Բ. Քրոնիկոն կանոն։ Բ տիտղթ. Eusebii Pamphili Caesariensis episcopi. Chronicon bipartitum. Pars II. Chronicus canon.
Այս գիրքը միևնույն տարում հրատարակվել է երկու անգամ։ Գրքում կա տպագրական սխալ՝ էջ 101-ի փոխարեն տպված է 110 (մաս Ա), էջ 170-171-ի փոխարեն՝ 166-167 (մաս Բ)
Ա և Բ մասերը մեկ կազմում:
Շարվ. 20,5x31 սմ։
8 չհ., 196+6 չհ., 207 էջ։
File size: 110 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1839-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia