Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Բուն տօմար Հայոց և Հռովմայեցւոց
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Պօղոսի արապեան ապուչեխցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ՅՕՐԹԱԳԻԻՂ
Year of Publication: 1831
Notes: Շարադրեալ յառաջնոց իմաստասէր տօմարագիտաց, զոր այժմ նորոգ սրբագրեալ և շարակարգեալ դիւրին ոճիւ, յաւելուածովք օրինակաց ամենայն հարկաւոր խրատուց՝ հանդերձ երկու պարզատօմարական աղիւսակօք։ Ընդ որս պարունակի շրջան մշտնջենաւոր գուշակութեանց տարեկան պատահմանց և ամսական եղանակացն փոփոխութեանց և նշանակութիւնք երկոտասան ամսոց իւրաքանչիւր աւուրց բազմադիմի ներգործութեանց։ Նաև Տաղ Յովասափու, մարմնախաղաց և երազահան, այլև օգտակար բանք ինչ իմաստասիրաց և տղայական հանճարեղութիւնք։
Շարվ. 7,5x12,5 սմ։
269,200 էջ։
File size: 19,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1760-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia