Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Հրոդերիկոս Աղփոնսոս
Title: Հօրն Աղփոնսոսի Հրոդերիկեայ Հրահանգք կատարման և քրիստոնէական առաքինութեանց։ Տոմար Թ։ Գ մասն Գ գրոց
Publisher (standardized): տպ. «Ի վանս Պաշտպան ս. Աստուածածնի» (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի Վանս պաշտպան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի ՎԻԷՆՆԱ
Year of Publication: 1844
Notes: Տիտղթ. առաջ՝ «Հռոդերիկեայ Հրահանգք կատարման»:
Շարվ. 5,5x11 սմ։
8 չհ., 306, 10 չհ. էջ։
File size: 14,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1356-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia