Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Հաննա Յովհաննէս
Title: Գիրք պատմութեան սրբոյն և մեծի քաղաքիս աստուծոյ Երուսաղէմիս և սրբոց տնօրինականաց տեղեաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Մայր Դպրատան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մայր Դպրատան, ի ձեռն տպագրիչ Մարտիրոսիս
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կօստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1807
Notes: Տպագրության վայրը, տպարանը և թվականը բերված են 349-353 էջերի ընդարձակ հիշատակարանում։
Շարվ. 9,8x16 սմ։
353 էջ։
File size: 236 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 6-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia