Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Արծրունի Գէորգ
Title: Դարաստան խրատուց
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսեան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Նեսիսեան դպրոցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1830
Notes: Քաղեալ ի գրոց իմաստասիրաց ջանիւք ազնուական Գէորգայ Արծրունւոյ: Ի վայելս մանկանց Հայաստանի։ Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 149-ի փոխարեն տպագրված է 139, 210-ի փոխարեն 110, 211-ի` 111:
Շարվ. 7x12,5 սմ։
212, 6 չհ. էջ։
File size: 39,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 353-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia