Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի (Արապյան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի մայրաքաղաքիս Կոստանդնուպօլսոյ
Year of Publication: 1802
Notes: Գործք առաքելոց. ընդ որում և չորեքտասան թուղթք երանելոյն Պողօսի առաքելոյն և Թուղթք կաթուղիկեայց և Տեսիլք Յօհաննու։ Գրքում կա տպագրական սխալ՝ 376 էջի փոխարեն գրված է 276:
Շարվ. 7,6x12,7 սմ։
434 էջ։
File size: 34,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 521-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia