Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցեացս Հայաստանեայց
Publisher (standardized): տպ. «Մայր եկեղեցւոյս ս. Աստուածածնի» (Մայր Դպրատան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մայր եկեղեցւոյս Սուրբ Աստուածածնի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1823
Notes:
Շարվ. 19,5x28 սմ։
4 չհ., ԼԶ էջ։
File size: 12,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 3419-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia