Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Համառօտութիւն վիպասանութեան սուրբ գրոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյ Էջմիածնի
Place (standardized): Աստրախան
Place (as it is on book): Յաստրախան
Year of Publication: 1821
Notes: Յօրինեալ ի ձև հարցման և պատասխանւոյ՝ յօգուտ մերազնեայ համբակաց. զոր հարկ է ամենայն ուսուցչաց Հայոց լեզուի ուսուցանել աշակերտաց՝ զկնի քրիստոնէական վարդապետութեանն։ Թարգմանեալ ի Ռուսաց լեզուէ ի Հայ բարբառ։ Վերստին տպագրեալ սրբագրութեամբ ըստ հրամանի կառավարչացն հոգևոր բարեկարգութեան։
Շարվ. 7,3x13,5 սմ։
56 էջ։
File size: 12,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 681-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia