Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Յովհաննէս Ոսկեբերան
Title: Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Գ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1826
Notes: Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս գիրք երրորդ թերի եւ ի Թուղթսն Պաւղոսի հատուածք։ (Տիտղթ. առաջ՝ «Մատենագրութիւնք նախնեաց. Ոսկեբերան»)։
Շարվ. 9,3x17,7 սմ։
12, 448 էջ։
File size: 48,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 944-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia