Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Չամուռճեան Յովհաննէս
Title: Ընթացք հայերէն դպրութեան կամ դիւրին ոճով աւանդեալ կանոնք հայերէն գրաւոր լեզուի
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ՅՕՐԹԱԳԻՒՂ
Year of Publication: 1838
Notes: Ի Յովհաննու Պրուսացւոյ Տէր-Կարապետեան։ Ի պէտս ազգային ճեմարանին ս. Երուսաղէմի հիմնելոյ ի յԻւսքիւտար։ ...Մասն առաջին. Քերականութիւն։ Գրքում տպարանը չի նշված, այլ միայն թաղամասը՝ Օրթագյուղ, ուր այդ ժամանակներում գործում էր Արապյանների տպարանը։
Գրքի 209-230-րդ էջերը լրացվել է ՀԱԳ-ում պահպանվող 1194-ԱՀ-ով գրանցված նույն գրքի օրինակից:
Շարվ. 10,5x18 սմ։
230 էջ։
File size: 81,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1193-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia