Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Կրթութիւն քրիստոնէական. Հաւաքեցեալ յումեմնէ բանասիրէ համառօտաբար՝ վասն մանկանց անվարժից կամ թերավարժից
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի (Արապյան)
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1801
Notes:
Շարվ. 7,2x13 սմ։
25, 7 չհ. էջ։
File size: 13,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1876-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia