Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Չամչեան Միքայէլ
Title: Կիւլզա՛րի թէվարիխ
Publisher (standardized): տպ. «Մխիթար Աբբանըն մանասթըրընտա»
Publisher (as it is on book): Մխիթար Աբբանըն մանասթըրընտա
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1812
Notes: Հայ միլլէթինէ տայիր հիքեայէլէ՛ր իլէ տօնանմիշ: Չամչեան հայր Միքայէլ վարդապետին ղայրէթի՛ իլէ (Խրախճան պատմութեան հայոց, հայատառ թուրք.)։
Շարվ. 10,2x17,5 սմ։
Ե, 500 էջ։
File size: 62,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 222-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia