Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Զօրաբեան Մանուկ
Title: Աղօթամատոյց ի պէտս առտնին պաշտաման
Publisher (standardized): տպ. Արարատեան ընկերութեան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արարատեան ընկերութեան
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1846
Notes: Հաւաքածոյ յերիւրմամբ եւ յօրինմամբ ի լոյս ընծայեալ յօգուտ եւ ի պէտս Հայկազանց: Արդեամբք եւ ծախիւք Մանուկի Զօրաբեան:
Շարվ. 11x18 սմ։
174 էջ։
File size: 15,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 171-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia