Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Բժշկարան հոգևոր
Publisher (standardized): տպ. «Պատրիարգանիստ Մայր եկեղեցւոյս» (Մայր Դպրատան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Պատրիարգանիստ Մայր եկեղեցւոյս
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1822
Notes: Բաժանեալ յերկուս մասունս։ Յառաջնում մասին առաջի դնին հոգեպէս հիւանդացելոց՝ Յորդորակ ապաշխարութեան սրբոյն Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ։ Իսկ յերկրորդումն՝ զօրաւոր դեղորայք աղօթանուէր մաղթանաց ըստ եօթնեակ աւուրց շաբաթուն։
Շարվ. 8x11,8 սմ։
240 էջ։
File size: 19,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 411-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia