Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Մխիթար Գոշ
Ողոմպիանոս
Title: Առակք
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1842
Notes: Ա տիտղոսաթերթ՝ «Մխիթարայ Գոշի»:
Բ տիտղոսաթերթ՝ «Առակք Ողոմպիանու»:
Ողոմպիանոսի առակները սկսվում են 165-րդ էջից, նոր տիտղոսաթերթով, իսկ տիտղոսաթերթից առաջ՝ «Ընտիր մատենագիրք. Ողոմպիանոս»:
Շարվ. 4,6x9 սմ։
187, 1 չհ. էջ։
File size: 15,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia