Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ղամազեանց Մելքիսեդեկ
Title: Բան ի վերայ առման քաջակառոյց ամրոցին Երևանայ
Publisher (standardized): տպ. «Ուսումնարանի Հայոց ընծայելոյ ազնուական Գէորգայ Արծրունւոյ» (Ներսիսյան դպրոցի)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ուսումնարանի Հայոց ընծայելոյ ազնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): ՏՓԽԻՍ
Year of Publication: 1828
Notes: «Ասացեալ յաւագ քահանայէ Հայոց ի Մելքիսեդեկէ Ղամազեանց» ի հոկտեմբերի 9 ամի 1827, ի Տփխիս։
Շարվ.12x18 սմ։
5 էջ։
File size: 2,45 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 991-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia