Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Բուրվառ աղօթից
Publisher (standardized): տպ. «Արծիւ» Պողոս Վիջենյան Կոստանդնուպոլսեցու
Publisher (as it is on book): Յ'Արծիւ Տպարանի Պօղոսի Վիջէնեան
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1846
Notes: Հաւաքեալ ի հոգեւոր մատենից ի պէտս ջերմեռանդն աղօթկերաց: Աշխատասիրութեամբ Պօղոսի Վիջէնեան Կոստանդնուպօլսեցւոյ: Երկրորդ տիպ:
Շարվ. 7x10 սմ։
104 էջ։
File size: 14 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1754-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia